Med fokus på framtidens samhällsbyggnad

                                                   OM OSS

Totius konsulter AB startade sin verksamhet januari 2022 och består av fyra delägare. Totius affärsidé är att bedriva konsultverksamhet inom byggnadssektorn. Inriktningen är att verka som projekt-, projekterings- och byggledare med utgångspunkt i Göteborg. Vi ser Göteborgsområdet och dess kringliggande geografiska områden som verksamhetsområde.

Vi tänker oss att inom byggnadssektorn främst inrikta oss på samhällsbyggnation med visionen att utifrån gedigen samlad erfarenhet företräda beställarorganisationer och entreprenörer med slutkunden i fokus.

Vi besitter kompetens att driva ett projekt från idé till färdig produkt eller längre - vi tar ansvar för helheten, vi levererar efter önskemål och vi utvärderar våra insatser. Med helheten avser vi uppdrag som exempelvis generalkonsult där vi utifrån vårt breda kontaktnät gällande underkonsulter kan tillgodose de i projektet efterfrågade specialkompetenserna.

Vår målsättning i en uppstartsfas och kommande år är att beställare, fastighetsägare efterfrågar våra tjänster utifrån erfarenhet och kompetens. Alla i företaget är involverade i uppdragen, samarbetar, växeldrar med kunden i fokus mot en initialt uttalad målsättning utifrån kvalitet, pris och tid.

Våra kunder eller uppdragsgivare ser vi främst inom samhällsbyggnadssektorn. Det kan vara både privata och offentliga aktörer, det kan vara fastighetsbolag eller kommunala bolag. Vi är givetvis öppna för uppdrag gällande kommersiella fastigheter eller fastighetsägare. När de gäller kommunalt bolag ser vi i ett LOU hänseende en fördel i att besitta uppdaterade efterfrågade utbildningar och erfarenheter.

Vi har för avsikt att lämna anbud för ramavtal inom vårt kunskapsområde och att avtalen utgör en grundstomme gällande orderingång.
Byggsektorn visar utifrån erfarenhet en varierande produktionstakt över tid. Vi gör bedömningen att detta i huvudsak gäller bostadsmarknaden och ser en större säkerhet i en hög efterfrågan när det gäller kommunala beställare och i synnerhet en över lång tid framöver efterfrågan på förskola-skola.

Vi är väl medvetna om att det i konsultbranschen i allmänhet och i delområde i synnerhet finns en stor konkurrens. Det finns idag i Göteborgsregionen flertalet aktör med samma eller liknade inriktning som oss. Flertalet av konkurrerande aktörer är större företag och som samtidigt har en bredare kompetens på ett flertal område än vad vi besitter. Vi är dock klart överens om att vi utifrån erfarenhet, liten organisation och kvalitetssäkrade korta beslutsvägen står oss väl i den konkurrenssituation som råder.

De tjänster vi avser att erbjuda är övergripande projektadministration och utgår i grunden från spetskompetens, samarbete, samordning av alla aktörer, målfokus samt att leverera rätt produkt i rätt tid och inom angivna ekonomiska ramar.
Beskrivning mer specifikt i branschtermer:

  • Projektledning: totalansvar för projektets alla skeden, från idé till drift och förvaltning.
  • Projekteringsledning: vi samordnar, styr och följer upp projektering från idé till färdig bygghandling/FFU.
  • Byggledning: styrning av projektets byggskede, innefattar även rollen som kvalitetsansvarig och BAS-P.
  • Generalkonsult: ni gör en projekteringsupphandling, vi erbjuder och handlar upp erforderliga underkonsulter.

 Marknadsberedning och marknadsföring sker genom personliga kontakter och nätverk.

Vi eftersträvar hållbart företagande och har som målsättning att bidra till minskad negativ miljöpåverkan. I det arbetet kan vi vägleda och uppmana våra uppdragsgivare förutsättningar och möjligheter att nå miljökvalificering av byggnader. Vi kan tidigt och med tydlighet styra mot beslutande miljöplaner. Stort fokus på social hållbar utifrån jämställdhet, mångfald, arbetsvillkor och affärsetik.

Kvalitetspolicy: 

alla som arbetar i TOTIUS skall

• ha god kännedom om och tillämpa gällande bygglagstiftning som berör vår verksamhet

• fylla kundens förväntningar genom kompetent utförande av uppdragen inom de tids- och

kostnadsramar som gäller för resp. projekt

• systematiskt arbeta med egenkontroll och erfarenhetsåterföring som metod att åstadkomma

förbättringar av våra rutiner, mallar och referensdokument

• systematiskt arbeta med vidareutbildning

Miljöpolicy:

alla som arbetar i TOTIUS skall

■ ha god kännedom om och tillämpa gällande miljölagstiftning som berör vår verksamhet

■ bevaka att varje projekt uppfyller lägst kundens miljömål

■ arbeta med att förebygga föroreningar och minska egen miljöbelastning

■ arbeta för att ständigt förbättra våra kunskaper om miljöarbete 


Vilka är vi ?

Sanna Alm: VD, civilingenjör, projektledare, byggledare, projekteringsledning i generalkonsultuppdrag, utbildning KA, BAS-P.

Anders Wictorin: Styrelseordförande, byggnadsingenjör, senior projektledare och byggledare, KA, BAS-P.

Martin Jaworski: civilingenjör, projektledare, byggledare, projekteringsledning i generalkonsultuppdrag, KA, BAS-P.

Teamet har i olika roller och konstellationer arbetat ihop under fem år där vi funnit bra samverkansformer med ett prestigelöst förhållningssätt. Avsikten är att vi kompletterar varandra inom erhållna uppdrag.

Totius - helhet

ordo totius - ordning på helheten

VÅRT TEAM

Anders Wictorin

Projektledare

Bygg- och projekteringsledare

KA, BAS-P 


Sanna Alm VD

Projektledare

Bygg- och projekteringsledare

KA, BAS-P 

Ann Dalberg

Projekteringsledare

Generalkonsult

KA, BAS-P

Martin Jaworski 

Projektledare

Bygg- och projekteringsledare

KA, BAS-P

D Office 

arkitekter